فهرست بستن

عنوان

نویسنده

مترجم

انتشارات

سال

تصویر

Day-to-Day Dyslexia in the Classroom

Joy Pollock

Elisabeth Waller

Rody Politt

Taylor & Francis Ltd.

2004

ناتوانی‌های یادگیری مفاهیم و ویژگی‌ها

والاس جرالد

محمد تقی منشی طوسی

آستان قدس رضوی

1369

ناتوانی یادگیری مفاهیم و ویژگی ها