فهرست بستن

پردازش‌های متفاوت عصب‌شناختی در اختلالات ویژه‌ی یادگیری

پیشرفت‌های علمی اخیر، دیدگاه‌های جدیدرا در یادگیری پیشنهاد می‌دهند که تلاش می‌کنند روش‌های آموزشی را به علوم عصب‏‌شناختی پیوند دهد.  علوم عصب‌شناختی آموزشی (ذهن، مغز،…