کارگاه آشنایی با چندگونگی عصب شناختی در نارساخوانی

کارگاه آشنایی با چندگونگی عصب شناختی در نارساخوانی


از ساعت 17 تا 18 و 15 دقیقه

تاریخ و زمان برگزاری رویداد : 12 اسفند 1400, ساعت 17 و 0 دقیقه