معرفی مقاله


معرفی مقالهMindful reading: Mindfulness meditation helps keep readers with dyslexia and ADHD on the lexical track.

Tarrasch, R., Berman, Z., & Friedmann, N. (2016). Mindful reading: Mindfulness meditation helps keep readers with dyslexia and ADHD on the lexical track. Frontiers in Psychology, 7, Article 578. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00578


بنظر شما آیا ذهن آگاهی، می تواند بر بهبود خواندن افراد نارساخوان و بیش فعال، تاثیر داشته باشد؟

مطالعه ای در سال ۲۰۱۶ توسط تاراش و همکارانش در این زمینه انجام شده که نتایج جالب توجهی در سایت انجمن APA آمریکا به ثبت رسیده است.

 این مطالعه اثرات مداخلات کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) را بر خواندن، توجه و بهزیستی روانشناختی در میان افراد بزرگسال مبتلا به نارساخوانی رشدی و همچنین نقص توجه بررسی کرده است.
سوال اصلی این مطالعه علمی این بود:
کدام نوع از خطاها (و نارساخوانی ها) تحت تأثیر آموزش MBSR قرار می گیرند. برای انجام این کار، با استفاده از آزمون‌های توجه(توجه پایدار، توجه انتخابی، کارکرد اجرایی و ...) و خواندن، تشخیص داده شد که کدام شرکت‌کننده، نارساخوانی دارد و همچنین نقص توجه دارد و کدام نوع خطا را مرتکب می‌شود و سپس میزان هر نوع خطا را قبل و بعد از کارگاه MBSR مقایسه کردند.
 همچنین متغیرهای روانشناختی شامل ذهن آگاهی، استرس، تأمل و نشخوار فکری، رضایت از زندگی، افسردگی، اضطراب و اختلالات خواب نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند.
هر دو‌گروه  به مدت دو ماه در نشست های ذهن آگاهی شرکت نمودند.
نتایج نشان داد که اکثر شرکت‌کنندگان به طور کلی پس از تکمیل دوره آموزشی، بدون بهبود در نارساخوانی، خطاهای خواندن کمتری داشتند (با کاهش قابل توجه 19 درصدی نسبت به تعداد خطاهای پیش آزمون). چنین به نظر می رسد که ذهن آگاهی با نگه داشتن خوانندگان در مسیر واژگان، به مهارت خواندن کمک می کند. این بهبود در خواندن احتمالاً ناشی از بهبود توجه پایدار است. یافته ها حاکی از آن هستند که در افراد نارساخوان دارای نقص توجه نیز پس از گذراندن دوره MSRT، میزان خطاهای ارزیابی شده در پیش آزمون کاهش یافته و نشان دهنده بهبود توجه پایدار بودند.
همچنین نتایج، بهبود قابل توجهی در استرس ادراک شده، نشخوار فکری، افسردگی، حالت-اضطراب و اختلالات خواب شرکت کنندگان نشان دادند.
بنابراین، در حالی که آموزش ذهن آگاهی بر انواع خاصی از خطاها تأثیر نمی گذارد و نارساخوانی را بهبود نمی بخشد، لیکن با کمک به پایداری در مسیر واژگان، بر خواندن بزرگسالان مبتلا به Dyslexia و ADHD تأثیر می گذارد.
 بنابراین، بهبود خواندن ناشی از ذهن آگاهی، رابطه پیچیده بین توجه و خواندن را روشن می کند. ذهن آگاهی باعث کاهش تکانشگری و بهبود توجه پایدار شد و این به نوبه خود باعث بهبود خواندن بزرگسالان مبتلا به نارساخوانی و بیش فعالی گردید.

13 دی 1402 علمی هایده فیضی پور