"School was not easy for me."


"School was not easy for me.""School was not easy
for me."
Carol W. Greider
Carol Greider achieved success
in molecular biology in the same
way she overcame dyslexia as a
child: with persistence and
creativity.
 

مدرسه برای من آسان نیست

 

دنیای ما پر از کودکان نارساخوانیاست که با وجود تواناییهایی ویژهیخودشان، در زیر بار
سنگین ناتوانی خواندن به راحتی نادیده گرفته شده و از گردونه موفقیت خارج میشوند.ناتوانی
که برخاستهاز پردازش متفاوت شناختی است.
یکی دیگر از نارساخوانانی که با به دست گرفتن جایزهی بزرگ نوبل، این پردازشمتفاوت را در
جهان فریاد زدهتا به گوش همه برساند؛ خانم کارول گریدر است.
کارول نارساخوانی است که به جای تسلیم شدن در برابر روشهای مرسوم آموزش الفبایی، شیوهی
جبرانی خود را پیش گرفته است. او میگوید: پس از اینکه متوجه خواندن متفاوت خود، رو به
عقب خواندنکلمه ها و ... شده است، تمرینکرده تا به جای تلاش برای هجی کردن کلمات،
ازروشهای حفظ کردن کل کلمه کمک بگیرد.کارول توانایی های پردازشی خود را یافتهو باتمام
توان از آنها کمک میگیردو وارد کالج میشود.
بدون شک میتوان گفت یکی از پایههای شکوفاشدنکارول فرصتی است که او در کالج داشته
است.
College of Creative Studies

 

چرایی دانشکدهی مطالعاتخلاقیت ایناست که برخی از دانشجویان در پایهی کارشناسی
میتوانند به پژوهش و افزودن بر دانش مورد علاقه خود بپردازند. آنها مجبور نیستند تادوره
مقدماتی کالجرا به طور کامل بگذرانند و بهجایآنتشویق می شوند که کار مورد قبولخود را
دردانشکده انجام دهند.
دانشجویان رشته ادبیات نوشتههایی را گردآوری میکنند، دانشجویانهنردستکمدو نمایش را
آماده میکنند تا نشاندهند،دانشجویان موسیقی آهنگهای خود را میسازندودرعلوم دانش
آموزان برای انجام پژوهشو نوشتن مقالات علمی برای چاپ در سال های دوم دبیرستان وارد
آزمایشگاهها میشوند.
در چنین بستریاستکه یک فرد نارساخوان با آرامش خیالمیتواند به علاقهی خود بپردازد و
در مسیر رشد خود پرواز کند. همچنان که کارول به اوج موفقیت پرواز کرد.
ااخوانیکی دیگر از این نارساها که دوران تلخ و پر از تاالها پس از آاتان و حتی سارومای دبسان را
اته و با روشار گذاشاات ساپشاهااته راهی متفاوت جبرانی خود توانساموفقیت خودش را پیدا کند،

 

هنرمندی است به نامالکساندر پس؛که مشکل او دیر تشخیص داده شده و سختی هایی زیادیرا تحمل کرده
است. او اکنون رهبرنهضتی است که به نامSENDمعروف است.
special educational needs for a large secondary school
الکساندر در سال های اخیر بسیار تلاش کرده تا نارساخوانهای موفق جهان را پیدا کند و نتایج
پژوهشهایش گویای این استکه تنهانارساخوانانی به موفقیت میرسند که برخلاف جهت آب
شنا کرده و تسلیم روشهای جاریدرمدرسه نشوند. این افراد موفق در بیشتر زمانها، روشهای
جبرانی ویژهی خود را برای خواندن و آموختندارند.
به امید آن روزی که هیچکودکی برایمتفاوت بودنش، مجبور به جنگیدن نباشد!

4 اسفند 1400 علمی امیرحسین قربانی