آخرین مقالات :


"School was not easy for me."
"School was not easy for me."

4 اسفند 1400

انیمشین کوتاه من یک نارساخوان هستم ( Mads Johan Øgaard )
انیمشین کوتاه من یک نارساخوان هستم ( Mads Johan Øgaard )

4 اسفند 1400

ریشه‌های عصب‌زبان‌شناختی در نارساخوانی
ریشه‌های عصب‌زبان‌شناختی در نارساخوانی

3 اسفند 1400

خاطره اولین برخوردم با یک کودک نارساخوان
خاطره اولین برخوردم با یک کودک نارساخوان

3 اسفند 1400

خاطرات تلخ یک گرافیست موفق
خاطرات تلخ یک گرافیست موفق

3 اسفند 1400

از زبان مادران 1
از زبان مادران 1

3 اسفند 1400

پردازش‌های متفاوت عصب‌شناختی در اختلالات ویژه‌ی یادگیری
پردازش‌های متفاوت عصب‌شناختی در اختلالات ویژه‌ی یادگیری

3 اسفند 1400

اختلالات یادگیری چیست؟
اختلالات یادگیری چیست؟

3 اسفند 1400

اختلالات / ناتوانی‌ها / تفاوت‌های یادگیری چیست؟
اختلالات / ناتوانی‌ها / تفاوت‌های یادگیری چیست؟

3 اسفند 1400