آخرین مقالات :


نارسایی حساب چیست ؟
نارسایی حساب چیست ؟

3 اسفند 1400

اختلال نوشتن / نارسانویسی چیست؟
اختلال نوشتن / نارسانویسی چیست؟

3 اسفند 1400

نارسایی ادراکی - حرکتی (Dyspraxia) چیست ؟
نارسایی ادراکی - حرکتی (Dyspraxia) چیست ؟

3 اسفند 1400

اختلالات / ناتوانی‌ها / تفاوت‌های یادگیری چیست؟
اختلالات / ناتوانی‌ها / تفاوت‌های یادگیری چیست؟

3 اسفند 1400

اختلالات یادگیری چیست؟
اختلالات یادگیری چیست؟

3 اسفند 1400

پردازش‌های متفاوت عصب‌شناختی در اختلالات ویژه‌ی یادگیری
پردازش‌های متفاوت عصب‌شناختی در اختلالات ویژه‌ی یادگیری

3 اسفند 1400

ریشه‌های عصب‌زبان‌شناختی در نارساخوانی
ریشه‌های عصب‌زبان‌شناختی در نارساخوانی

3 اسفند 1400

انیمشین کوتاه من یک نارساخوان هستم ( Mads Johan Øgaard )
انیمشین کوتاه من یک نارساخوان هستم ( Mads Johan Øgaard )

4 اسفند 1400

"School was not easy for me."
"School was not easy for me."

4 اسفند 1400

آیا می‌دانیدکه نظریه‌های آسیب‌محور که ...
آیا می‌دانیدکه نظریه‌های آسیب‌محور که ...

14 فروردین 1401

نارساخوانی در مدرسه (۱)
نارساخوانی در مدرسه (۱)

29 آبان 1402

تاثیر نوردرمانی و رنگ درمانی در موهبت نارساخوانی
تاثیر نوردرمانی و رنگ درمانی در موهبت نارساخوانی

8 آذر 1402

نارساخوانی در مدرسه (۲)
نارساخوانی در مدرسه (۲)

28 آذر 1402

معرفی مقاله
معرفی مقاله

13 دی 1402

نارساخوانی در مدرسه (۳)
نارساخوانی در مدرسه (۳)

30 دی 1402

موسیقی درمانی (۱)
موسیقی درمانی (۱)

10 بهمن 1402

نارساخوانی در مدرسه(۴)
نارساخوانی در مدرسه(۴)

29 بهمن 1402

"مشکلات یادگیری " ، " ناتوانی/ اختلالات یادگیری " و "تفاوت ها/ چالش‏های یادگیری"؟
"مشکلات یادگیری " ، " ناتوانی/ اختلالات یادگیری " و "تفاوت ها/ چالش‏های یادگیری"؟

29 فروردین 1403

اختلال یادگیری ویژه و اختلال های رفتاری/هیجانی
اختلال یادگیری ویژه و اختلال های رفتاری/هیجانی

30 اردیبهشت 1403

نارساخوانی در مدرسه (۵)
نارساخوانی در مدرسه (۵)

18 خرداد 1403

اختلال یادگیری ویژه و خودکارآمدی
اختلال یادگیری ویژه و خودکارآمدی

9 تیر 1403