آخرین مقالات :


نارسایی حساب چیست ؟
نارسایی حساب چیست ؟

3 اسفند 1400

اختلال نوشتن / نارسانویسی چیست؟
اختلال نوشتن / نارسانویسی چیست؟

3 اسفند 1400

نارسایی ادراکی - حرکتی (Dyspraxia) چیست ؟
نارسایی ادراکی - حرکتی (Dyspraxia) چیست ؟

3 اسفند 1400

اختلالات / ناتوانی‌ها / تفاوت‌های یادگیری چیست؟
اختلالات / ناتوانی‌ها / تفاوت‌های یادگیری چیست؟

3 اسفند 1400

اختلالات یادگیری چیست؟
اختلالات یادگیری چیست؟

3 اسفند 1400

پردازش‌های متفاوت عصب‌شناختی در اختلالات ویژه‌ی یادگیری
پردازش‌های متفاوت عصب‌شناختی در اختلالات ویژه‌ی یادگیری

3 اسفند 1400

ریشه‌های عصب‌زبان‌شناختی در نارساخوانی
ریشه‌های عصب‌زبان‌شناختی در نارساخوانی

3 اسفند 1400

انیمشین کوتاه من یک نارساخوان هستم ( Mads Johan Øgaard )
انیمشین کوتاه من یک نارساخوان هستم ( Mads Johan Øgaard )

4 اسفند 1400

"School was not easy for me."
"School was not easy for me."

4 اسفند 1400

آیا می‌دانیدکه نظریه‌های آسیب‌محور که ...
آیا می‌دانیدکه نظریه‌های آسیب‌محور که ...

14 فروردین 1401